Investiranje

Devizno poslovanje i Forex

By : | Categories : Investiranje | 0 Comment

Devizno poslovanje jedne zemlje deo je njenog deviznog sistema, koji predstavlja skup svih principa i odnosa datih u obliku zakonskih propisa kojima se regulišu devizni odnosi i poslovi privrednih i drugih subjekata u robnom i vanrobnom prometu u zemlji i inostranstvu. Ako su u pitanju poslovi sa inostranstvom devizni promet se deli na tri oblika:

– devizni sistem,
devizno poslovanje i
– devizna politika.

Devizni sistem može biti:

– liberalan i
– regulisan.

U liberalnom deviznom sistemu subjekti u poslovanju s inostranstvom imaju veću slobodu u poslovanju i raspolaganju deviznim sredstvima, dok su u regulisanom sistemu ova prava više ili manje ograničena. Nove svetske ekonomije su sve više otvorene preme svetskom tržištu, bilo da je u pitanju tržište roba, novca, rada ili kapitala.

Devizno poslovanje jedne zemlje uređuje Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije i prateća akta. S obzirom da je Srbija na putu ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju (STO) poslednjih nekoliko godina u navratima dolazi do usklađivanja pomenutog zakona, kako bi bio u skladu sa pravilima i principima ove organizacije. Sve je širi spisak slučajeva gde se dozvoljava plaćanje u devizama u Srbiji. Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju usvojene su u Skupštini u maju prošle godine. Glavni cilj zakonodavca bio je da se liberalizuje devizno poslovanje sa inostranstvom u smislu jednostavnijih i efikasnijih procedura u izvozu i uvozu. Usvojene izmene i dopune su od velikog značaja i za povećanje pravne sigurnosti poslovanja i borbu protiv privrednog i finansijskog kriminala.

Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije i dalje sadrži pojedine restriktivne odredbe koje otežavaju devizno poslovanje unutar same zemlje. Njime je propisano da domaća fizička i pravna lica devize mogu kupovati samo od banaka i prodavati ih samo bankama, dok se kupoprodaja efektivnog stranog novca može slobodno obavljati u bankama i ovlašćenim menjačnicama. I pored ovako restriktivne norme, u skladu sa članom 16. Zakona o deviznom poslovanju rezidenti mogu vršiti plaćanje radi kupovine finansijskih derivata u inostranstvu, pod uslovima i na način koji propiše Narodna banka Srbije. Odlukom o uslovima pod kojima banke, rezidenti i nerezidenti vrše poslove s finansijskim derivatima propisano je da rezidenti mogu slobodno vršiti trgovinu finansijskim derivatima, koji su predmet trgovine na forexu. KapitalRS trgovačka platforma omogućuje svojim klijentima trgovinu finansijskim instrumentima na međunarodnom tržištu (opcije, fjučersi, svopovi, forvardi i ostali izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na hartije od vrednosti, valute, kamatne stope…). Preko multilateralne trgovačke platforme ne mogu se vršiti poslovi kupovine i prodaje deviza, efektivnog stranog novca. Forex tržište je jedno je od najuzbudljivijih, i najbrže rastućih tržišta na svetu danas. Donedavno je bio u domenu velikih finansijskih institucija, korporacija, hedge fondova. Internet je omogućo da moderno devizno poslovanje  bude sve bliže običnom čoveku, kome je danas omogućeno da trguje na berzi ili na forexu, iz udobnosti svog doma.

About Milos

Leave a Comment